Bu ?puçlar? Ve Püf Noktalar?yla Sat?? Orta?? Pazarlama Görünümünüzü Geli?tirin

Authors

  • Ahmed Salah

Abstract

 

Sat?? orta?? pazarlamas?, web sitenizin gelece?inin önemli bir parças? olabilir. Bir ton para veya mü?teri kaybetmemek için tüm ara?t?rmalar?n?z? yapman?z gerekir. Ayr?ca güvenilir bir ba?l? kurulu? a??na sahip olman?z gerekir. Ba?laman?za yard?mc? olacak baz? ipuçlar? a?a??da listelenmi?tir.

Ortakl?k Pazarlama ba?ar? bir sitede tüm bir milyon afi? koyarak asla elde edilecektir. Dikkatle bannerlar?n?z? seçin ve sitenizin da??n?kl??? ücretsiz tutun. Çok say?da afi? sitenize bir kullan?c? için ezici hissediyorum, onlar? daha az herhangi bir afi? t?klay?n veya tekrar ziyaretçi haline olas?l??? yapma yapabilirsiniz.

E?er online sosyal a? ve microblogging Hizmetleri takipçileri bir yeri varsa, sonra ba?l? ürün hakk?nda sonras? ve bir ba?lant? içerir. E?er ürün takipçileri için yararl? olaca??n? dü?ünüyorsan?z sadece bunu, çok fazla self-hizmet mesaj olarak takipçileri kaybetmek neden olabilir. Unutmay?n, bir sosyal a? sitesinde sahip oldu?unuz her takipçisi potansiyel bir mü?teridir.

Ba?l? kurulu? pazarlama ba?ar?s?n? art?rmak Için, ba?l? kurulu? ?irket gerçek zamanl? olarak sat?? istatistiklerini sunuyor emin olun. Gerçek zamanl? istatistik sitenize yönlendirilmi? olan ziyaretçi say?s?n? görmek, ve bu ziyaretçilerin kaç ortakl?k ?irketten bir sat?n alma yapt?.

Verimlilik art?rmak için Affiliate Pazarlama görevleri outsource korkmay?n. Ba?l? bir çok, özellikle ba?lang?ç-UPS, sadece kendilerini i? yapmak için güven. Ama alt?n bir f?rsat üzerinde eksik olabilir. Tabii ki, her zaman iyice veteriner kim i?e d?? kaynakl? olacak herkes gerekir, ama e?er ucuz için yap?l?r alabilirsiniz, bunun için gidin.

E?er bir ortakl?k program? sizin için çal??m?yor, ba?ka bir ?ey deneyin. Orada çok farkl? ba?l? kurulu? pazarlama programlar? orada bu hedef kitleniz ve stil biraz zaman al?r uyacak bir bulgu vard?r. Ne çal??t???n? ve ne olmad???n? izlemek için sayfan?za ara?t?rma reklam testi. E?er onlar da Affiliate pazarlama programlar? teklif görmek için en sevdi?iniz ürünleri kontrol edin, sadece büyük ortakl?k siteleri ile s?n?rl? de?ildir.

Dü?ündü?ünüz herhangi bir ortakl?k program?n?n ödeme yap?s?na bak?n. Baz?lar? bir ömür boyu ödeme teklifi, di?erleri s?n?rl? bir ödeme teklif ederken (sat?? ba??na gibi, ya da otuz ila 90 gün). E?er frquently bakiyenizi ne kadar borçlu ve ne kadar ödenir ö?renmek için kontrol edebiliyoruz emin olun.

Sizin i? kurmak yard?mc? olmak için araçlar büyük bir seçim sunan ?irketler ile çal??mal?d?r ba?l? kurulu? pazarlama program? en çok para kazanmak Için. Birçok ?irket, böylece daha fazla Web sitenize uyarlanm?? olanlar? bulabilirsiniz almak için farkl? afi? ve metin reklamlar? bir dizi var.

Seçti?iniz tüm reklamlar üzerinden gitmek için zaman ay?r?n. Düzenli olarak de?i?tirin. Okuyucular?n?z hakk?nda daha fazla bilgi edinmek veya sat?n alma zevk alabilir ne dü?ünmek isteyebilirsiniz. Bu okuyucular?n?z?n mutlu tutacak ve yeni fikirlere tutarl? bir ?ekilde tan?tmak.

Büyük bir ba?l? kurulu? pazarlama ipucu yönetmelik ve Federal Ticaret Komisyonu taraf?ndan yerinde ayarlanan kurallar?n fark?nda olmakt?r. Federal Ticaret Komisyonu reklamlar? düzenler ve e?er herhangi bir kural Breaking yakalanm?? iseniz, sonuçlar? yüzle?mek ve sert cezalar ödemek zorunda olabilir.

Tekerle?i yeniden icat etmeye çal??may?n. Ödevlerinizi yap?n ve size ba?l? kurulu? pazarlama hakk?nda kadar ö?renmek. Size ba?lamak için ücretsiz bilgi online Lots var. Bir kez ne yapt???n? ve biraz para kazanmaya ba?lad? bir kolu kazan?lm?? var, baz? ortakl?k pazarlama kurslar? alarak i?inizi yeniden yat?r?m gerekir. Bu sizin çabalar için profesyonel bir dokunu? eklemek ve gerçekten ba?ar?l? yard?mc? olacakt?r.

Bir avantaj sa?lam, iyi kurulan a? üzerinden ba?l? kurulu? pazarlama yapmak için geni? yatay ve dikey geli?im ile ortakl?k sat?c?lar? bulgu. Baz? ortakl?k ortaklar? ön uç ve arka uç üzerinde komisyonlar sunabilir. Onlar up-Sat?yoruz, a?a??-satmak ve hatta Cross-sell. Böyle tüketilmi? profesyoneller ile ortakl?k almak son derece karl? olabilir.

Affiliate pazarlama ba?ar?l? olmak Için, ö?renmek ve bir kar yapmak yard?mc? olacak bilgi aramak için zaman ay?r?n istekli olmal?d?r. E?er tüm ticaret farkl? hileler ö?renmek için zaman ay?r?n sürece, ba?ar?s?z ve zaman çal???rken israf muhtemeldir.

Korumak sizin ba?l? ba?lant?lar kaç?r?ld? olmak. Birçok etik olmayan insanlar di?er halklar?n ortakl?k komisyonlar? kapmak için stealware kullan?yorsunuz. Anti-stealware yaz?l?m gizleme ve di?er yöntemler internet h?rs?zlar?ndan ba?lant?lar? korumak için kullanarak sizi korur. Düzenli olarak komisyonlar? izlemek ve bekledi?iniz etkinlik türüne a?ina olmak için ortakl?k raporlar?n? kontrol edin.

Farkl? kaynaklardan çe?itli ürünleri pazara konuk bloglama ba?lar. Konuk bloglama büyük ölçüde pazarlama uygulamalar? ile yabanc? olacak yeni bir yerle?ik kitleye ürün piyasa izin verecektir. Ba?l? ?irketlerinizin ürünlerini pazara sunmak için yüksek kaliteli içerik kullan?n ve bu içeri?i onlarla payla?mak için di?er sitelere ba?vurun.

Sitenizdeki reklamlar? sitenizde ilgili olarak saklay?n. Bu zaman al?c?, ama onlar? sitenizde canl? gitmek izin vermeden önce reklamlar üzerinden gidiyor mü?teri güveni olu?turmak için uzun bir yol gidecek. Site ç??l?k "Spammer" ile ilgisi yok rasgele reklamlar, bu yüzden her türlü pahas?na kaç?n?n.

Sat?? ortakl??? pazarlamas? için harika bir ipucu, site ziyaretçilerinizin sat?n almas?n? istedi?iniz teklifleri önceden satmakt?r. Sadece sayfan?za bir ba?lant? eklemek o kadar para yaratmaz. Bunun yerine, zaman ay?r?n ve ziyaretçilerinizin neden ba?lant?lara t?klamas? gerekti?ini aç?klay?n.

Sat?? ortakl??? pazarlamas? çok ödüllendirici olabilir, ancak ayn? zamanda çok fazla i? de olabilir. Ne olursa olsun, ne yapaca??n?z? ve nas?l daha ak?ll? pazar yapaca??n?z? biliyorsan?z, web sitenizi tan?tman?za gerçekten yard?mc? olabilirsiniz. Bu nedenle, kendinize bir iyilik yap?n ve ara?t?rman?z? yap?n ve yukar?daki ipuçlar?n? sat?? orta?? pazarlama stratejinize uygulay?n.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Usman, A. (2007). Pemahaman Makna Biaya Overhead Pabrik dan Pembebanannya Oleh Pengusaha Industri Rumah Tangga Pakaian Jadi Dari Tekstil di Kota Medan (Master's thesis).

Lubis, E. Z., Marsella, M., & Nico, N. (2014). TINJAUAN HUKUM TERHADAP KEJAHATAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK TERLIBAT GENG MOTOR MENGAKIBATKAN KERUSAKAN BARANG (Study Kasus Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 2.634/Pid. B/2012/PN. Mdn). Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum, 1(2), 217-240.

Saragih, M. (2019, July). Endophytic Colonization and Plant Growth Promoting Effect by Entomopathogenic fungus, Beauveria bassiana to Red Chili (Capsicum annuum L.) with Different Inoculation Methods. In IOP Conference Series: Earth and Environmental Science (Vol. 305, No. 1, p. 012070). IOP Publishing.

HAFNI, M., & Nuryoto, S. (2002). Pengaruh tayangan film cerita anak-anak terhadap intensi perilaku altruistik pada anak usia prasekolah (Doctoral dissertation, [Yogyakarta]: Universitas Gadjah Mada).

Hidayani, S., & Nasution, A. H. (2019). Tanggung Jawab Perusahaan dengan Pekerja dalam Perjanjian Kerja Bersama (Penelitian di PDAM Tirtanadi di Sumatera Utara) (Doctoral dissertation, Universitas Medan Area).

Putri, A. O. (2017). Analisis Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Kelurahan Sei Putih Tengah Kecamatan Medan Petisah Kota Medan.

Simanjuntak, I. K. (2017). EMBODIMENT OF RESPONSIBILITY TO FULFILL HUMAN RIGHTS THROUGH HUMAN RIGHTS DUE DILIGENCE BY CORPORATIONS IN INDONESIA. International E-Journal of Advances in Social Sciences, 3(9), 763-772.

Mustika, M. (2009). Hubungan Persepsi Tentang Fasilitas dan Kualitas Pelayanan dengan Kepuasan Pelanggan pada Rumah Sakit Sarah Medan. Analitika, 1(2), 62-78.

Swandana, M., & Al Amin, D. M. H. (2017). Alat Pemberi Informasi Pemberhentian Kereta Secara Otomatis Dari Stasiun Tebing Tinggi-Medan-Tebing Tinggi Berbasis Mikrokontroler. JESCE (JOURNAL OF ELECTRICAL AND SYSTEM CONTROL ENGINEERING), 1(1).

Syarif, Y. (2018). Rancangan Power Amplifier Untuk Alat Pengukur Transmission Loss Material Akustik Dengan Metode Impedance Tube. JESCE (JOURNAL OF ELECTRICAL AND SYSTEM CONTROL ENGINEERING), 1(2).

Lestari, D., Barky, N. Y., & Rambe, Y. S. (2018). Revitalisasi Museum Negeri Propinsi Sumatera Utara dengan Tema Arsitektur Vernakular. JAUR (JOURNAL OF ARCHITECTURE AND URBANISM RESEARCH), 1(2), 32-47.

Sari, S. N., & Marajari, M. R. (2019). EFEKTIVITAS KOMUNIKASI INTERPERSONAL PUSTAKAWAN DENGAN PEMUSTAKA PADA LAYANAN

BELTAHMAMERO, S. (2017). INOVASI PELAYANAN PEMERINTAHAN DESA MELALUI E-GOVERMENT (STUDI PENELITIAN DESKRIPTIF KUALITATIF DI DESA PENGGUNGHARJO, KECAMATAN SEWON, KABUPATEN BANTUL, DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA).

Rizqi, R., & Hermanto, E. (2017). Analisa Dampak Lalu Lintas Rumah Hunian Distric-9 Apartemen Terhadap Kemacetan Lalu Lintas di Kota Medan. JCEBT (JOURNAL OF CIVIL ENGINEERING, BUILDING AND TRANSPORTATION), 1(2), 70-79.

Wijaya, H., Maimunah, M., & Gusmeizal, G. (2019). Effect of Concentration and long immersion of ZPT golden snail meat (Pomaceae canaliculata L.) on Growth of Pepper Cuttings (Piper nigrum L.). Jurnal Ilmiah Pertanian (JIPERTA), 1(1), 9-15.

Kartika, A. (2019). Proses Penyidikan dalam Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga yang dilakukan Oleh TNI AD (Study Di Pengadilan Militer I/02 Medan) (Doctoral dissertation, Universitas Medan Area).

Pane, A. A., & Putriana, M. (2013, April). ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG BERPENGARUH TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI. In National Conference (Vol. 2, p. 119).

Zahra, Y., Eliana, R., Budiman, Z., & Novliadi, F. (2015). Peran Jender dan Social Loafing Tendency terhadap Prestasi Akademik dalam Konteks Pembelajaran. Psikologia: Jurnal Pemikiran dan Penelitian Psikologi, 10(1).

Munthe, S., Utama, D. W., & Pane, I. (2009). Implementasi Manajemen dan Teknik Pemeliharaan pada PT Garuda Mas Perkasa. Semai Teknologi, 3(1).

Kurniaty, E. Y. (2015). Affirmative Action: Reservation Seats untuk Perempuan di Parlemen India. JPPUMA Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik Universitas Medan Area, 3(2), 187-196.

Ilvira, R. F., Suryantini, A., & Darwanto, D. H. (2014). ANALISIS USAHA DAN STRATEGI PENGEMBANGAN AGRIBISNIS BUAH NAGA CV. KUSUMO WANADRI KULONPROGO. Agro Ekonomi, 25(2), 185-194.

Nurmaidah, U. M. A. (2015). PENGGUNAAN AGREGAT HALUS DENGAN SUMBER LOKASI BERBEDA UNTUK CAMPURAN BETON. ARBITEK: Jurnal Teknik Sipil & Arsitektur, 1(2).

Munir, A., & Siregar, F. H. (2017). Perbedaan Kemandirian Siswa yang Mengikuti Kegiatan Pramuka dengan yang Tidak Mengikuti Kegiatan Pramuka Di SMA Negeri 1 Sinunukan.

Harahap, F. (2013). Strategi Public Relations Badan Wakaf Indonesia Dalam Mensosialisasikan Wakaf Tunai.

Siregar, A. (2013). Peningkatan Sifat-Sifat Fatik Baja NS-1045 Chromized dengan Proses Perlakuan Panas. Jurnal Teknik Mesin, 14(2), 103-108.

Harahap, U. (2018). SISTEM KONTROL BUKA TUTUP VALVE PADA PROSES PEMANASAN AIR JAKET. JESCE (JOURNAL OF ELECTRICAL AND SYSTEM CONTROL ENGINEERING), 1(2).

Parulian, T. (2017). Revitalizing Cooperatives in Medan Municipal City, Indonesia: An Alternative Concept and Approach. International Journal of Scientific Research and Management (IJSRM).

Maswandi, M. (2017). PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN KERJA DI PENGADILAN HUBUNGAN INDUSTRIAL. Publikauma: Jurnal Administrasi Publik Universitas Medan Area, 5(1), 36-42.

Tampubolon, T., & Yanti, J. (2015). APLIKASI PEMANFAATAN CITRA SATELIT LANDSAT UNTUK MENGIDENTIFIKASI PERUBAHAN LAHAN KRITIS DI KOTA MEDAN DAN SEKITARNYA. Spektra: Jurnal Fisika dan Aplikasinya, 16(2), 15-19.

Sari, D., Riyanto, R., & Karim, A. (2017). KONTAMINASI BAHAN PLASTIK PADA JAJANAN PASAR (GORENGAN) YANG BEREDAR DI KOTA MEDAN. BIOLINK (Jurnal Biologi Lingkungan Industri Kesehatan), 4(1), 19-23.

Riyanto, R. (2014). Observasi Produksi Tandan Buah Segar Pada Perkebunan Sawit Rakyat. BIOLINK (Jurnal Biologi Lingkungan Industri Kesehatan), 1(1), 40-47.

Kartika, A. (2015). IMPLEMENTASI CRIMINAL POLICY TERHADAP PERTANGGUNG JAWABAN KEJAHATAN KORPORASI. Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum, 2(2), 193-209.

Kartika, A. (2019). Tinjauan Yuridis dalam Proses Diversi Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Pencurian (Studi Kasus di Polsek Sunggal.

Chandra, R. H. (2015). Akumulasi Timbal (Pb) dan Keanekaragaman Jenis Lichenes di Taman Kota Medan. BIOLINK (Jurnal Biologi Lingkungan Industri Kesehatan), 2(1), 23-37.

Fatmawaty, F., Nuddin, A., & Halimah, A. S. (2020). STRATEGI PENGEMBANGAN KUALITAS KULINER ITIK PALEKKO DI RUMAH MAKAN KHAS BUGIS DI KABUPATEN SIDRAP. Jurnal Pendidikan Teknologi Pertanian, 5, 262-270.

Pinem, E. R. B., Harahap, G., Saleh, K., & Fatmawaty, F. (2019). INTEGRASI TERNAK ITIK PEDAGING DAN USAHATANI PADI SAWAH DI DESA PEMATANG JOHAR KECAMATAN LABUHAN DELI KABUPATEN DELI SERDANG. Wahana Inovasi: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat UISU, 8(2), 162-180.

Fatmawaty, F. (2013). Penerapan Adat Istiadat Suku Bugis Sebagai Pembentuk Etika pada Anak Usia Dini di Desa Latteko Kecamatan Awangpone Kabupaten Bone (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar).

Chandra, A., & Dalimunthe, H. A. (2019). Study Identifikasi Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Peran Orang Tua pada Akhlak dalam Mendidik Anak Usia Dini (Doctoral dissertation, Universitas Medan Area).

Siahaan, M. Y. R., & Darianto, D. (2020). Karakteristik Koefisien Serap Suara Material Concrete Foam Dicampur Serat Tandan Kosong Kelapa Sawit (TKKS) dengan Metode Impedance Tube. JOURNAL OF MECHANICAL ENGINEERING MANUFACTURES MATERIALS AND ENERGY, 4(1), 85-93.

Hardini, S., & Sitohang, R. (2019). THE USE OF LANGUAGE AS A SOCIALCULTURAL COMMUNICATION. JURNAL LITTERA: FAKULTAS SASTRA DARMA AGUNG, 1(2), 238-249.

Sitohang, R., & Hardini, S. (2020). REGIONALISM IN JAMES BALDWIN’S GO TELL IT ON THE MOUNTAIN (Regionalisme Dalam Go Tell It On The Mountain Karya James Baldwin). Jurnal Darma Agung, 28(2), 328-344. doi:10.46930/ojsuda.v28i2.654

Hardini, S. (2016). ANTHROPOS: Jurnal Antropologi Sosial dan Budaya. Anthropos, 2(1), 91-100.

Hardini, S. Introduction To The Law Of Indonesia. Anthropos: Jurnal Antropologi Sosial dan Budaya (Journal of Social and Cultural Anthropology), 2(1), 91-100.

Jamillah, J. (2015). Pertanggungjawaban Hukum dalam Pengembalian Aset Hasil Korupsi di Indonesia. JURNAL MERCATORIA, 8(2), 163-175.

Munir, A., & Siregar, F. H. (2017). Perbedaan Kemandirian Siswa yang Mengikuti Kegiatan Pramuka dengan yang Tidak Mengikuti Kegiatan Pramuka Di SMA Negeri 1 Sinunukan.

Munir, A., & Siregar, F. H. (2014). Hubungan antara Harga Diri dengan Motivasi Berprestasi pada Mahasiswa/i Fakultas Psikologi Universitas Medan Area Angkatan 2006-2009.

Putri, S. M. (2018). ANALISIS ANTENA MIKROSTRIP FRAKTAL SIERPINSKI GASKET MIMO. Jurnal Elektro dan Telkomunikasi, 4(2), 55-61.

Siregar, W. V., & Putri, S. M. (2020). Studi Konsep Pengaruh Kualitas Pelayanan Terhadap Kepuasan Pelanggan di PT. PLN (Persero) Sebagai Perusahaan Penyedia Energi Listrik Monopoli. RELE (Rekayasa Elektrikal dan Energi): Jurnal Teknik Elektro, 3(1), 33-36.

Putri, S. M. (2018). ANALISIS ANTENA MIKROSTRIP FRAKTAL SIERPINSKI GASKET MIMO. Jurnal Elektro dan Telkomunikasi, 4(2), 55-61.

Harahap, G. Y. (2020). Instilling Participatory Planning in Disaster Resilience Measures: Recovery of Tsunami-affected Communities in Banda Aceh, Indonesia. Budapest International Research in Exact Sciences (BirEx) Journal, 2(3), 394-404.

Harahap, G. Y. (2013). Community Enhancement Through Participatory Planning: A Case of Tsunami-disaster Recovery of Banda Aceh City, Indonesia (Doctoral dissertation, Universiti Sains Malaysia).

Harahap, A. C. P., Harahap, D. P., & Harahap, S. R. (2020). Analisis Tingkat Stres Akademik Pada Mahasiswa Selama Pembelajaran Jarak Jauh Dimasa Covid-19. Biblio Couns: Jurnal Kajian Konseling dan Pendidikan, 3(1), 10-14.

Prasetyo, H. A., & Sinaga, L. L. (2017). Respon Pemberian Jenis dan Dosis Pupuk Organik terhadap Pertumbuhan dan Produksi Bawang Merah (Allium ascalonicum L.). Jurnal Agroteknosains, 1(01).

Winardi, R. R., & Prasetyo, H. A. (2018). Antioxidant Activities of Sweet Potatoes (Ipomeae batatas L.) in Different Temperatures of Liquidation. J Agri Sci Food Res, 9(215),

Winardi, R. R., & Prasetyo, H. A. (2020). ANALISIS SWOT PADA INDUSTRI SIRUP STROBERI DI TINGKAT HOME INDUSTRI. JUITECH: Jurnal Ilmiah Fakultas Teknik Universitas Quality, 4(2), 1-10.

Sinaga, R. E., & Prasetyo, H. A. (2020, February). Analisis Kadar Minyak Atsiri Andaliman Desa Bandar Huta Usang Kabupaten Dairi (Zanthoxylum acantophodium D.). In Seminar Nasional Teknologi Komputer & Sains (SAINTEKS) (Vol. 1, No. 1, pp. 655-657).

Sinaga, R. E., & Prasetyo, H. A. (2019). UPAYA MEMPERPANJANG MASA SIMPAN ANDALIMAN (Zanthoxylum acanthopodium D) STUDI KASUS DESA BANDAR HUTA USANG KABUPATEN DAIRI. JURNAL AGROTEKNOSAINS, 3(2).

Saraswaty, R. KENYAMANAN PEJALAN KAKI TERHADAP PEMANFAATAN TROTOAR DI JALAN BRIGJEN KATAMSO MEDAN. Educational Building Jurnal Pendidikan Teknik Bangunan dan Sipil, 3(1 JUNI), 9-14.

Saraswaty, R., & Dewi, S. S. (2020). PEMBERDAYAAN NAPI PEREMPUAN DI LP TANJUNG GUSTA KECAMATAN MEDAN HELVETIA, MEDAN, SUMATERA UTARA. Randang Tana-Jurnal Pengabdian Masyarakat, 3(3), 140-148.

Maulana, S., & Saraswaty, R. (2019). Perancangan Pusat Perbelanjaan dengan Tema Green Architecture di Kota Medan. JAUR (JOURNAL OF ARCHITECTURE AND URBANISM RESEARCH), 2(2), 98-113.

Saraswaty, R., & Nasution, A. M. KAJIAN MENTAL IMAGE MAHASISWA ARSITEKTUR TERHADAP ARSITEKTUR DENGAN METODE PENDEKATAN SEMIOTIK. Educational Building Jurnal Pendidikan Teknik Bangunan dan Sipil, 2(2 DESEMBER).

Sitepu, M. M. A., Maulana, S., & Saraswaty, R. Pengembangan Pondok Pesantren Salman Al Farisi Terpadu di Dolok Masihul dengan Tema Arsitektur Islam Development of Pondok Pesantren Salman Al Farisi Integrated in Dolok Masihul with Islamic Architecture Theme.

Harahap, F. (2013). Strategi Public Relations Badan Wakaf Indonesia Dalam Mensosialisasikan Wakaf Tunai.

Bilqis, M. H., & Rusdan, M. A. (2015). Pengaruh Manajemen Laba Terhadap Kebijakan Deviden Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2009-2011. JURNAL AKUNTANSI DAN BISNIS: Jurnal Program Studi Akuntansi, 1(1).

Syahputri, Y., Dalimunthe, H., Sabrina, H., & Rahmadhani, S. N. (2019). Factors that Influence the Reality of Performance Accountability in Government Institutions (Empirical Study in Government Deli Serdang District). Budapest International Research and Critics Institute (BIRCI-Journal): Humanities and Social Sciences, 2(1).

Siregar, A., & Nasution, A. (2018, June). KARAKTERISTIK AKUSTIK SERAT SABUT KELAPA MUDA. In SEMNASTEK UISU 2018.

Siregar, A., Syam, A., & Mustafa, M. (2019). RANCANGAN MEDIA ADSORBSI ZEOLIT ALAM SEBAGAI ADSORBEN EMISI GAS MESIN OTOMOTIF. JMEMME (JOURNAL OF MECHANICAL ENGINEERING MANUFACTURES MATERIALS AND ENERGY), 3(1), 64-75.

Siregar, A., & Nasution, A. (2018, June). KARAKTERISTIK AKUSTIK SERAT SABUT KELAPA MUDA. In SEMNASTEK UISU 2018.

Fadilah, R., & Madjid, A. (2020). PATIENCE THERAPY TO REDUCE ADOLESCENTS'ANXIETY ASSESSED FROM PERSONALITY AND PARENTING. International Journal of Islamic Educational Psychology, 1(1), 1-11.

Fadilah, R. (2019). PENDIDIKAN ISLAM DAN KECERDASAN MAJEMUK (MULTIPLE INTELLIGENCE). AL-IRSYAD, 9(2).

Nurbanasari, M., Kristyadi, T., Purwanto, T. S., Maulana, A., & Fadilah, R. R. (2017). Damage analysis of the forced draft fan blade in coal fired power plant. Case studies in engineering failure analysis, 8, 49-56.

Fadilah, R. (2015). Pengaruh Metoda Ruqyah terhadap Penurunan Derajat Kecemasan (Penelitian Quasi Experimental pada Pasien di Ruqyah X Cabang Bandung). DAFTAR ISI, 101.

Hasibuan, E. J., Muda, I., Pulungan, W., & Siregar, M. (2020). Exploitation Of Street-Having Children In Medan, North Sumatera Province. Technium Social Sciences Journal, 6(1), 188-196.

Hutasuhut, A., & Waridah, W. (2019). Semantic Domain of Hand Activity to Hold in Mandailing Language. Budapest International Research and Critics Institute (BIRCI-Journal): Humanities and Social Sciences, 2(4), 344-353.

Waridah, W. (2018). Ragam Bahasa Jurnalistik. JURNAL SIMBOLIKA: Research and Learning in Communication Study, 4(2), 112-129.

Waridah, W. (2016). BERKOMUNIKASI DENGAN BERBAHASA YANG EFEKTIF DAPAT MENINGKATKAN KINERJA. JURNAL SIMBOLIKA: Research and Learning in Communication Study, 2(2).

Waridah, W. (2016). Pemerolehan Fonologi dalam Perkembangan Bahasa Anak. JURNAL DIVERSITA, 2(1).

Lores, L., & Siregar, R. (2019). BIAYA KUALITAS, PRODUKTIVITAS DAN KUALITAS PRODUK: SEBUAH KAJIAN LITERATUR. Jurnal Akuntansi dan Bisnis: Jurnal Program studi Akuntansi, 5(2), 94-101.

Tambunan, S. B., Lores, L., & Rosalina, D. (2019). Study of Factors Inhibiting the Business of Batik and Ulos Craftsmen in North Sumatra. Marketing, 17, 35.

Tambunan, S. B., Lores, L., & Rosalina, D. (2018, January). Partnership Model Study To Batik And Ulos Craftsmen In Dealing With Global Competition. In 1st Economics and Business International Conference 2017 (EBIC 2017). Atlantis Press.

Siregar, R., & Lores, L. (2008). Analisis Laporan Keuangan pada PT Bank Syari'ah Mandiri Medan.

Lores, L. (2007). Tinjauan Terhadap Rencana Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan dalam Penyajian Laporan Keuangan pada BAPPEDA Sumut Medan.

Simanjuntak, M. R. A., Lubis, K., & Rangkuti, N. M. (2017). Stabilisasi Tanah Lempung dengan Campuran Pasir Pantai terhadap Nilai CBR. JCEBT (JOURNAL OF CIVIL ENGINEERING, BUILDING AND TRANSPORTATION), 1(2), 96-104.

Siregar, N., Lubis, K., & Mahda, N. (2020). Pengabdian Kepada Masyarakat pada Usaha Keripik Pisang Nangka Desa Limau Manis Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang. Pelita Masyarakat, 2(1), 37-43.

Lubis, K., & Hermanto, E. (2020). PEMBUATAN GENTENG BETON SERAT DENGAN BAHAN TAMBAH SERAT SERABUT KELAPA DAN STYROFOAM. Buletin Utama Teknik, 15(2), 174-179.

Lubis, K. (2019). ANALYSIS OF THE CHARACTERISTICS OF PUBLIC TRANSPORTATION MODES TO USERS OF LAND TRANSPORTATION MODES AS CITY TRANSPORTATION WITHIN THE PROVINCE. Buletin Utama Teknik, 15(1), 74-86.

Briliana, V., & Ritonga, J. S. (2016). Pengaruh Perceived Price, Brand Equity, Brand Loyalty, Perceived Price Deal, Dan Product Involvement Terhadap Purchase Intention Mobil Toyota Grand New Avanza. Jurnal Wira Ekonomi Mikroskil: JWEM, 6(1), 23-34.

Ritonga, J. S. (2015). LEADERSHIP, CAPACITY OF INNOVATION, AND PERFORMANCES OF THE PESANTREN. Journal Analytica Islamica, 4(1), 187-200.

Ritonga, J. S. (2016). Designing Curriculum, Capacity of Innovation, and Performances: A Study on the Pesantrens in North Sumatra. Miqot, 40(1), 154547.

Simanjuntak, M. R. A., Lubis, K., & Rangkuti, N. M. (2017). Stabilisasi Tanah Lempung dengan Campuran Pasir Pantai terhadap Nilai CBR. JCEBT (JOURNAL OF CIVIL ENGINEERING, BUILDING AND TRANSPORTATION), 1(2), 96-104.

Pramono, G., Rangkuti, N. M., & Lubis, M. (2019). Analisa Durasi dan Kapasitas Parkir Manhattan Times Square. JCEBT (JOURNAL OF CIVIL ENGINEERING, BUILDING AND TRANSPORTATION), 3(1), 1-10.

Rangkuti, N. M. (2016). EVALUASI LOKASI PERPARKIRAN DIBADAN JALAN TERHADAP KEAMANAN DAN KENYAMANAN PENGGUNA JALAN. ARBITEK: Jurnal Teknik Sipil & Arsitektur, 2(2).

Rangkuti, N. M. (2019, October). Analisa Tingkat Keselamatan Lalu Lintas Pada Persimpangan Dengan Metode Traffic Conflict Technique (TCT). In Seminar Nasional Teknik Industri 2019 (Vol. 4, No. 1). Teknik Industri Universitas Malikussaleh.

Lubis, A. S. (2019). Pelaksanaan Pembayaran Ganti Rugi Dalam Kegiatan Pengadaan Tanah Pembangunan Jalur Kereta Api Bandara Soekarno-Hatta Terhadap Bidang Tanah Yang Tidak Memiliki Alas Hak. DOKTRINA: JOURNAL OF LAW, 2(1), 1-12.

Lubis, A. S. (2009). Tanggung Jawab Pejabat Pembuat Akta Tanah Yang Melakukan Perbuatan Melawan Hukum Dalam Pembuatan Akta PPAT Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 94/Pdt. G/2005/PN. Jkt. Pst (Master's thesis).

Pohan, M. N., & Pulungan, N. N. S. R. (2020). Proof Of Grant That Violates Legitieme Portie According To Civil Code. NOMOI Law Review, 1(1), 111-120.

Pohan, M. N. (2018). Hukum Adat Sumatera Utara dalam Yurisprudensi di Indonesia. Doktrina: Journal of Law, 1(1), 1-15.

Pohan, M. N. Aspek Hukum Peralihan Hak Milik Objek Beli Sewa Atas Benda Bergerak (Studi Kasus Di PT. Otto Multiartha).

Putra, D. P., Bimantio, M. P., Sahfitra, A. A., Suparyanto, T., & Pardamean, B. (2020, August). Simulation of Availability and Loss of Nutrient Elements in Land with Android-Based Fertilizing Applications. In 2020 International Conference on Information Management and Technology (ICIMTech) (pp. 312-317). IEEE.

Sahfitra, A., Hanudin, E., Wulandari, C., & Utami, S. (2020). NPK uptake and growth of maize on ombrogenous peat as affected by the application of mycorrhizal fungal multi-spores and compound fertilizers. Ilmu Pertanian (Agricultural Science), 5(2), 76-85. /*doi:http://dx.doi.org/10.22146/ipas.47535*/ doi:https://doi.org/10.22146/ipas.47535

Mungkin, M., Satria, H., Bahri, Z., & Ridwan, A. (2020). Testing the Reliability of the Current Transformer System in Tackling the Illegal Use of Electrical Energy. Jurnal Ecotipe (Electronic, Control, Telecommunication, Information, and Power Engineering), 7(2), 99-107.

Satria, H., & Syafii, S. (2018). Sistem Monitoring Online dan Analisa Performansi PLTS Rooftop Terhubung ke Grid PLN. Jurnal Rekayasa Elektrika, 14(2), 267513.

Mungkin, M., Satria, H. and Bahri, Z. (2020) INSTALASI PHOTOVOLTAIC SISTEM OFF-GRID UNTUK LAMPU JALAN DI PONDOK PESANTREN ISLAMIYAH PINTU PADANG SIUNGGAM , Jurnal Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat UNSIQ, 7(3), pp. 247-252. doi: https://doi.org/10.32699/ppkm.v7i3.1214.

Zulianda, W., Muda, I., & Jamil, B. (2020). Efektivitas Pelaksanaan Kurikulum untuk Meningkatkan Kualitas Pendidikan di TK Dewantara Titi Kuning Kecamatan Medan Johor. Jurnal Ilmu Pemerintahan, Administrasi Publik, dan Ilmu Komunikasi (JIPIKOM), 2(1), 60-67.

Irawati, D. J., Sihombing, L., & Ginting, R. (2015). Analisis Daya Saing dan Dampak Kebijakan Pemerintah terhadap Komoditi Padi Sawah di Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai. Journal of Agriculture and Agribusiness Socioeconomics, 4(7), 94127.

Irawati, D. J., Wibowo, R. P., & Ayu, S. F. (2019, May). The impact of fluctuation of the price of food commodity on inflation in North Sumatera Province. In IOP Conference Series: Earth and Environmental Science (Vol. 260, No. 1, p. 012016). IOP Publishing.

Sari, D., Riyanto, R., & Karim, A. (2017). KONTAMINASI BAHAN PLASTIK PADA JAJANAN PASAR (GORENGAN) YANG BEREDAR DI KOTA MEDAN. BIOLINK (Jurnal Biologi Lingkungan Industri Kesehatan), 4(1), 19-23.

Wijaya, M. (2017). PENGARUH SISTEM REKRUTMEN DAN PENGEMBANGAN KARIR TERHADAP KEPUASAN KERJA KARYAWAN PADA PT. KIMIA FARMA PLANT MEDAN. JKBM (JURNAL KONSEP BISNIS DAN MANAJEMEN), 3(2), 123-130.

Wijaya, M. (2016). PENGARUH HARGA DAN KUALITAS PRODUK TERHADAP KEPUTUSAN PEMBELIAN DELFI HOT COCOA DI SUPERMARKET MAJU BERSAMA GLUGUR MEDAN. JKBM (JURNAL KONSEP BISNIS DAN MANAJEMEN), 3(1).

Zalukhu, P. S., Irwan, I., & Hutauruk, D. M. (2017). Pengaruh Penambahan Serat Sabut Kelapa (Cocofiber) terhadap Campuran Beton sebagai Peredam Suara. JCEBT (JOURNAL OF CIVIL ENGINEERING, BUILDING AND TRANSPORTATION), 1(1), 27-36.

Nasruddin, M. N., Khairuman, T., Sebayang, P., Sebayang, K., Ginting, Y. A., & Noer, Z. (2018, December). Study of Particle Size and Affix Fe in Permanent Magnet Materials BaFe12O19 against Their Physical Properties. In Journal of Physics: Conference Series (Vol. 1116, No. 3, p. 032021). IOP Publishing.

Siregar, N., Lubis, K., & Mahda, N. (2020). Pengabdian Kepada Masyarakat pada Usaha Keripik Pisang Nangka Desa Limau Manis Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang. Pelita Masyarakat, 2(1), 37-43.

Mustafa, K., & Banjarnahor, M. (2017). FEASIBILITY STUDY OF THE FOUNDATION OF BIOETHANOL FACTORY IN LANGKAT, NORTH SUMATERA. Asian Journal of Natural & Applied Sciences Vol, 6, 4.

Usman, A. (2007). Pemahaman Makna Biaya Overhead Pabrik dan Pembebanannya Oleh Pengusaha Industri Rumah Tangga Pakaian Jadi Dari Tekstil di Kota Medan (Master's thesis).

Miftahuddin, M. (2019). Perbandingan Konsep Keuangan pada Bank Syariah dan Bank Konvensional. Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS), 2(2), 213-228.

Syahputri, Y., Dalimunthe, H., Sabrina, H., & Rahmadhani, S. N. (2019). Factors that Influence the Reality of Performance Accountability in Government Institutions (Empirical Study in Government Deli Serdang District). Budapest International Research and Critics Institute (BIRCI-Journal): Humanities and Social Sciences, 2(1).

Marsella, M. (2015). PERSPEKTIF PENANGANAN SENGKETA PERTANAHAN DI BADAN PERTANAHAN NASIONAL. Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum, 2(2), 101-107.

Syafrizaldi, S., & Pratiwi, S. (2020). Hubungan antara Lingkungan Sosial dengan Harga Diri Remaja Panti Asuhan Al Jam’iyatul Washliyah Binjai. Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS), 3(1), 193-199.

Susilawati, S., & Muhathir, M. (2019). Analisis Pengaruh Fungsi Aktivasi, Learning Rate Dan Momentum Dalam Menentukan Mean Square Error (MSE) Pada Jaringan Saraf Restricted Boltzmann Machines (RBM). JOURNAL OF INFORMATICS AND TELECOMMUNICATION ENGINEERING, 2(2), 77-91.

Mungkin, M., Satria, H., Bahri, Z., & Ridwan, A. (2020). Testing the Reliability of the Current Transformer System in Tackling the Illegal Use of Electrical Energy. Jurnal Ecotipe (Electronic, Control, Telecommunication, Information, and Power Engineering), 7(2), 99-107.

Saragih, M., Trizelia, T., Nurbailis, N., & Yusniwati, Y. (2020). Profil GCMS Senyawa Kimia Ekstrak Metanol Isolat Cendawan Entomopatogen Beauveria Bassiana Dan Akar Cabai Sebagai Pemacu Pertumbuhan Cabai. Agrotekma: Jurnal Agroteknologi dan Ilmu Pertanian, 4(2), 106-118.

Putra, M. A. (2015). Strategi Pemasaran Dalam Meningkatkan Volume Penjualan Pada CV. Waty Grafika Medan. Jurnal ilmiah INTEGRITAS Vol, 1(3).

Rahmadhani, S. N. (2019). PENGARUH MARJIN LABA BERSIH DAN PENGEMBALIAN ATAS EKUITAS TERHADAP HARGA SAHAM PERUSAHAAN INDUSTRI BARANG KONSUMSI. Jurnal Akuntansi dan Bisnis: Jurnal Program studi Akuntansi, 5(2), 170-175.

Dalimunthe, H. (2018). Pengaruh Gaya Kepemimpinan dan Motivasi Kerja terhadap Kinerja Karyawan Usaha Pembungkusan Garam Konsumsi. JKBM (JURNAL KONSEP BISNIS DAN MANAJEMEN), 5(1), 53-62.

Nasution, A. H. (2017). Fungsi Perlindungan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Nasabah Deposan. JUPIIS: JURNAL PENDIDIKAN ILMU-ILMU SOSIAL, 9(1), 1-19.

HAFNI, M., & Nuryoto, S. (2002). Pengaruh tayangan film cerita anak-anak terhadap intensi perilaku altruistik pada anak usia prasekolah (Doctoral dissertation, [Yogyakarta]: Universitas Gadjah Mada

Siregar, D. (2019). Pengaruh Motivasi dan Kompensasi terhadap Kinerja Karyawan pada Perseron Terbatas Digitdata Terminal Evolusi. Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS), 2(1), 74-82.

Mahalanie, G. Pengaruh Faktor Teknikal Terhadap Harga Saham Sektor Keuangan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

Auza, A. (2011). Efektivitas Komunikasi Nonverbal (Studi kasus tentang peranan komunikasi nonverbal dalam mewujudkan komunikasi yang efektif di kalangan Agen dan Konsumen PT. Axa Financial Indonesia cabang Medan).

Ramadhan, M. C., Lanovara, I., & Kamello, T. (2014). Indonesian Traditional Arts Database: Future Legal Protection Act. Studies in Media and Communication, 2(2), 118-124.

Syahputri, Y., Dalimunthe, H., Sabrina, H., & Rahmadhani, S. N. (2019). Factors that Influence the Reality of Performance Accountability in Government Institutions (Empirical Study in Government Deli Serdang District). Budapest International Research and Critics Institute (BIRCI-Journal): Humanities and Social Sciences, 2(1).

Putri, A. O. (2017). Analisis Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Kelurahan Sei Putih Tengah Kecamatan Medan Petisah Kota Medan.

Sugito, S., Lubis, A. N., Rini, E. S., & Absah, Y. (2018). Influence of reference group indicators to the image of modern retail (case in Indonesia).

Zikria, V., Takahashi, K., & Maeda, K. (2019). International Competitiveness of Indonesia’s Cocoa Sector: From the Viewpoint of Product Differentiation.

Salqaura, S. S., Mulyo, J. H., & Darwanto, D. H. (2018). The Influence Of Fiscal Policy On Agriculture Sector In Java Island. Agro Ekonomi.

Simanjuntak, I. K. (2017). EMBODIMENT OF RESPONSIBILITY TO FULFILL HUMAN RIGHTS THROUGH HUMAN RIGHTS DUE DILIGENCE BY CORPORATIONS IN INDONESIA. International E-Journal of Advances in Social Sciences, 3(9), 763-772.

Simanjuntak, I. K., & Syaputra, M. Y. A. (2019, August). The Concept of Recovery on Human Rights Due Diligence by Corporation in Indonesia. In Proceeding ICOPOID 2019 The 2nd International Conference on Politic of Islamic Development (Vol. 1, No. 1, pp. 1-12).

Adam, A. (2020). Implementasi Model Penyaluran Program Bantuan Sosial Pemberdayaan Ekonomi Untuk Petani Serai Wangi Di Kabupaten Gayo Lues Provinsi Aceh. PERSPEKTIF, 9(1), 66-78.

NUR AISYAH DANGKA BULAWAN, N. U. R. (2019). URGENSI EVALUASI PEMBELAJARAN DALAM PROSES BELAJAR MENGAJAR PAI DI SMA NEGERI 2 LUWU KAB LUWU (Doctoral dissertation, INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO).

Fitrie, M. I., Anuar, H., Aisyah, N., Aimi, N., Nurhafizah, S. M., Mel, M., ... & Bahri, S. (2012). Characterization on surface modification of kenaf biomass via microbial fermentation. In Advanced Materials Research (Vol. 576, pp. 268-271). Trans Tech Publications Ltd.

Aisyah T, N. (2017). Perbedaan Persepsi Kinerja Guru PNS dan NON PNS pada Sekolah Dasar Negeri di Desa Saotengnga Kabupaten Sinjai (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar).

Nurhafizah, S. M., Anuar, H., Mel, M., Othman, R., Aisyah, N., & Aimi, N. (2012). Production of Lactic Acid from Kenaf Core Hydrolysate by Rhizopus oryzae FTCC 5215. In Advanced Materials Research (Vol. 576, pp. 248-251). Trans Tech Publications Ltd.

Published

2021-10-16

How to Cite

Salah, A. (2021). Bu ?puçlar? Ve Püf Noktalar?yla Sat?? Orta?? Pazarlama Görünümünüzü Geli?tirin. Esmeralda Journale, 1(2). Retrieved from https://lantenay.com/index.php/esmeralda/article/view/51